Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Proteinbolaget i Sverige AB, org. nr 556884-6132, Häsängsvägen 6, 691 42 Karlskoga, e-mail: info@proteinbolaget.se, (”Proteinbolaget”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Proteinbolaget tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Proteinbolaget, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av kundkonto på Proteinbolagets hemsida (”Kontoinnehavare”). Ett sådant konto skapas vid köpets genomförande enligt Proteinbolagets Köpvillkor.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter hos oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

Proteinbolaget är personuppgiftsansvarig för Proteinbolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Proteinbolaget är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av kundkonto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Proteinbolaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Proteinbolagets webbplats, använder dig av Proteinbolaget support, besöker Proteinbolagets webbplats eller ett event som Proteinbolaget anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Proteinbolaget. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Proteinbolaget och för att Proteinbolaget ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Proteinbolaget in personuppgifter om dig som du lämnar vid köptillfället. Proteinbolaget samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Proteinbolagets webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Proteinbolaget behandlar även uppgifter som Proteinbolaget från tid till annan ges tillgång till genom ditt kundkonto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Din sida” och ”Kundprofil”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Proteinbolaget samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:
 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress och information om din användning av Proteinbolagets webbplats
 • Information om vilka varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Proteinbolaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Proteinbolaget dina personuppgifter i syfte att:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, e-post och SMS avseende Proteinbolagets varor;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;● Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av varor och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

Utöver uppräkningen ovan behandlar Proteinbolaget personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att bevaka produkter, förifyllda uppgifter och ändra uppgifter;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post eller SMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post, e-post samt SMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Proteinbolaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund och därmed som Kontoinnehavare, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Proteinbolaget samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Proteinbolaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Proteinbolaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tillhandahålla support

Rättslig grund

Fullföljande av avtal om köp (köpvillkor)

Kategorier av personuppgifter

1. Namn, adress, telefonnummer samt e-post 2. Geografisk information 3. IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid

Två år efter att du senast varit aktiv hos Proteinbolaget, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänstÄndamål

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig grund

Rättslig förpliktelse

Kategorier av personuppgifter

1. Namn, adress, telefonnummer samt e-post. 2. Geografisk information 3. IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lagÄndamål

För att marknadsföra Proteinbolagets varor genom post, e-post och SMS

Rättslig grund

Intresseavvägning

Kategorier av personuppgifter

1. Namn, adress, telefonnummer samt e-post 2. Geografisk information 3. IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Lagringstid

Två år efter att du senast varit aktiv hos Proteinbolaget, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänstÄndamål

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post eller SMS

Rättslig grund

Fullföljande av avtal om kundkonto

Kategorier av personuppgifter

1. Namn, adress, telefonnummer samt e-post 2. Geografisk information 3. IP-adress, enhetsinformation, logginformation 4. Kundnummer 5. Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till 6. Uppgifter om dina inköp 7. Information om ditt kontoinnehav

Lagringstid

Så länge du har ett kundkonto

8. Profilering

8.1 Proteinbolaget kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Proteinbolagets kundtjänst eller genom att kontakta Info@proteinbolaget.se. När Proteinbolaget har mottagit din anmälan kommer Proteinbolaget att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Proteinbolaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Proteinbolagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Proteinbolaget sparar uppgifter om Kontoinnehavare i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Proteinbolaget.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Proteinbolaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners samt leverantörer av kommunikationstjänster. Proteinbolaget kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Proteinbolaget lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Proteinbolagets produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Proteinbolagets avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Proteinbolaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Proteinbolagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Proteinbolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Proteinbolagets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Proteinbolaget vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

Proteinbolaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Proteinbolaget kommer att med inom rimlig tid underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Proteinbolaget innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Proteinbolaget.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Proteinbolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Proteinbolaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Proteinbolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. 
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. 
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. 
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse av dina personuppgifter. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Proteinbolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@proteinbolaget.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies här.

15. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

PROTEINBOLAGET I SVERIGE AB 
Häsängsvägen 6 
691 42 Karlskoga 
010- 138 88 50
info@proteinbolaget.se

Uppdaterad senast: 24 maj 2018